Användarvillkor

VÄNLIGEN LÄS DETTA UTTALANDE OM SEKRETESSPRAXIS NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER VÅR TJÄNST

vidjuice.com ("Vårt", "Vi" eller "Oss") består av webbsidor som innehåller information som tillhandahålls av oss. Din åtkomst till webbplatsen erbjuds dig under förutsättning att du godkänner dessa användarvillkor tillsammans med vårt uttalande om sekretesspraxis, som införlivas häri genom denna referens och finns under ("Villkoren"). Om villkoren i detta avtal anses vara ett erbjudande, är acceptansen uttryckligen begränsad till sådana villkor. Om du inte villkorslöst samtycker till alla villkor och villkor i detta avtal har du ingen rätt att använda webbplatsen/klienten och andra länkade tjänster.

1. TILLGÅNG TILL TJÄNSTERNA

Observera att vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra dessa villkor när som helst efter meddelande. Du kan när som helst granska den senaste versionen av Villkoren. De uppdaterade villkoren är bindande för dig på det versionsdatum som anges i de uppdaterade villkoren. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren måste du sluta använda tjänsten vidjuice.com. Din fortsatta användning av tjänsten efter ikraftträdandet kommer att utgöra ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

2. ÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN/KUNDEN

Du kan använda webbplatsen/klienten om och när den är tillgänglig. Vi garanterar inte tillgängligheten för webbplatsen/klienten eller någon speciell funktion. En viss funktion kan vara en pre-release version och kanske inte fungerar korrekt eller i vägen, en slutlig version kan fungera. Vi kan ändra den slutliga versionen avsevärt eller besluta att inte släppa den. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ta bort, ta bort, begränsa eller blockera åtkomst till, ta betalt för eller sluta tillhandahålla hela eller delar av webbplatsen/klienten när som helst utan föregående meddelande.

3. INNEHÅLL

vidjuice.com webbplats/klient och alla andra länkade tjänster får endast användas för privata ändamål. All kommersiell användning av vidjuice.com är strängt förbjuden och kommer att drivas av en domstol. Det är det enda syftet med vidjuice.com att skapa en kopia av nedladdningsbart onlineinnehåll för användarens privata bruk ("tillåten användning"). All ytterligare användning av innehållet som överförs av vidjuice.com, särskilt men inte uteslutande att göra innehållet tillgängligt för allmänheten eller använda det kommersiellt, måste överenskommas med innehavaren av rättigheterna för respektive nedladdat innehåll. Användaren bär det fulla ansvaret för alla åtgärder relaterade till data som överförs av vidjuice.com. vidjuice.com ger inga rättigheter till innehållet, eftersom det endast agerar som en teknisk tjänsteleverantör.

Webbplatsen/klienten eller apparna på webbplatsen/klienten kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller klienter ("Länkade webbplatser/klient"). De länkade webbplatserna/klienten står inte under vår kontroll och vi är inte ansvariga för någon länkad webbplats, inklusive allt innehåll som finns på en länkad webbplats eller eventuella ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats. Vi tillhandahåller länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderingen av en länk innebär inte att vi godkänner webbplatsen eller någon koppling till dess operatörer. Användaren bär det fulla ansvaret för att kontrollera legitimiteten av hans användning av vidjuice.com. vidjuice.com tillhandahåller endast teknisk service. Därför tar vidjuice.com inget ansvar gentemot användaren eller någon tredje part för tillåtligheten av att ladda ner innehåll via vidjuice.com.

Du representerar och garanterar för oss att: (A) du är en individ (dvs. inte ett företag) och du är myndig att ingå ett bindande kontrakt eller har din förälders tillåtelse att göra det, och du är minst 13 år eller ålder eller äldre; (B) all registreringsinformation du skickar är korrekt och sanningsenlig; Och (C) du kommer att upprätthålla riktigheten av sådan information. Du intygar också att du är lagligt tillåten att använda och få tillgång till tjänsterna och tar fullt ansvar för valet och användningen av och tillgången till tjänsterna. Detta avtal är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag, och rätten att få tillgång till tjänsterna återkallas i sådana jurisdiktioner.

4. REPRODUCTIONS

Alla auktoriserade reproduktioner av någon av informationen häri måste innehålla upphovsrättsmeddelanden, varumärken eller andra äganderättsliga legender om vidjuice, på alla kopior av materialet som gjorts av dig. De lokala lagarna styr licensen för programvaran och användningen av denna webbplats.

5. ÅTERKOPPLING

Allt användargenererat innehåll, inklusive men inte begränsat till användarkommentarer, förslag, idéer eller annan relaterad eller icke-relaterad information, tillhandahållen av dig eller någon annan part i form av e-post eller andra inlämningar till oss (exklusive material som du lägger upp på tjänsten i enlighet med dessa villkor) (sammantaget "Feedback"), är icke-konfidentiella och du ger härmed oss ​​och våra dotterbolag och dotterbolag en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicenserbar rätt att använda din feedback och kommentarer för alla ändamål utan kompensation eller tillskrivning till dig.

6. SKADEERSÄTTNING

Du kommer att försvara, gottgöra och hålla vidjuice, dess dotterbolag, dotterbolag, partners och tredjepartsannonsörer och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, agenter, anställda, licensgivare och leverantörer ofarliga från och mot alla kostnader, skador, utgifter och ansvar (inklusive , men inte begränsat till, rimliga advokatarvoden) som härrör från eller relaterade till din användning av tjänsten, ditt brott mot dessa villkor eller någon policy, eller ditt brott mot tredje parts rättigheter eller tillämplig lagstiftning.

7. FRISKRIVNING OM GARANTIER

I den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls webbplatsen och innehållet "I BEFINTLIGT SKICK", "MED ALLA FEL" och "SOM TILLGÄNGLIGT" och hela risken för användning och prestanda förblir hos dig. vidjuice.com, dess leverantörer och licensgivare GÖR INTE NÅGRA utfästelser, garantier eller villkor, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade och frånsäger sig härmed alla underförstådda garantier om säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, titel, tyst njutning, eller icke-intrång. Vidjuice.com, dess leverantörer och licensgivare lämnar i synnerhet ingen garanti för att webbplatsen eller innehållet: (A) kommer att uppfylla dina krav; (B) kommer att vara tillgänglig eller tillhandahållas på en oavbruten, snabb, säker eller felfri basis; (C) all information eller innehåll som erhålls via WEBBPLATSENS kommer att vara korrekt, fullständig eller tillförlitlig; eller (D) att eventuella defekter eller fel däri kommer att korrigeras. Allt innehåll som du laddar ner eller erhåller via webbplatsen nås på egen risk, och du kommer att vara ensam ansvarig för eventuell skada eller förlust som uppstår därav. Du kan ha ytterligare rättigheter enligt dina lokala lagar som DESSA VILLKOR inte kan ändras. I synnerhet, i den mån lokal lagstiftning innebär lagstadgade villkor som inte kan uteslutas, anses DESSA villkor vara inkorporerade i detta dokument, men vidjuice.coms ansvar för ett brott mot DESSA lagstadgade underförstådda villkor är begränsat i enlighet med och i den utsträckning det är tillåtet enligt DEN lagstiftningen .

8. Aktiveringsgräns

Observera att VidJuice UniTube månads-/år/livstidsplan för 1 PC/Mac/Android endast kan registreras på 1 enhet, medan VidJuice UniTube Family Plan endast kan registreras på 5 enheter.

Om du byter enhet eller installerar om systemet kommer du inte att registrera VidJuice UniTube med din licensnyckel. Vi stöder återställning 5 gånger för varje licensnyckel. Efter 5 gånger ominstallation måste du köpa en ny licensnyckel för att fortsätta använda vår tjänst.

9. KONTAKT

Om du har några frågor, klagomål eller anspråk med avseende på tjänsterna kan du kontakta oss på [e-postskyddad]